Ogólne warunki dostaw i montażu

Z DNIA 30.11.2022r.

§ 1. POSTANOWIENA OGÓLNE

 1. Ogólne warunki dostaw i montażu linii, maszyn i urządzeń technologicznych dalej OWDM, obowiązują dla wszystkich Umów zawartych przez INSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie po dniu ustalenia OWDM, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na OWDM w sposób wyraźny i jednoznaczny.
 2. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od OWDM wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Użyte w dalszej części OWDM wyrażenia oznaczają:
 1. Wykonawca – INSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ulicy Żwirki
  i Wigury 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931220, NIP: 7941832009.
 2. Zamawiający – kontrahent Wykonawcy, będący drugą stroną Umowy.
 3. Strony – łącznie Wykonawca i Zamawiający.
 4. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami pisemna umowa wraz z wszelkimi załącznikami
  i aneksami.
 5. Cena umowna – ustalona przez Strony cena, którą należy uiścić za Przedmiot umowy.
  W przypadku braku odmiennego wskazania, przyjmuje się, iż stanowi ona cenę netto.
 6. Rażące niedbalstwo – działanie lub zaniechanie, w przypadku którego dana strona nie wykazała albo przyjętej w obrocie handlowym elementarnej (minimalnej) staranności
  w odniesieniu do wystąpienia poważnych konsekwencji, które odpowiedzialna strona przy zachowaniu podstawowej/minimalnej staranności mogła przewidzieć, albo w przypadku którego dana strona świadomie pominęła skutki takiego działania lub zaniechania.
 7. Pisemnie – oznacza za pomocą pisma, które jest podpisane przez obydwie Strony lub też
  w formie listu, maila lub też w innej formie uzgodnionej przez Strony z zastrzeżeniem zachowania zasady prawidłowej reprezentacji Stron.
 8. Przedmiot umowy / Dzieło – w zależności od kontekstu obejmuje każdą linię, maszynę, urządzenie, wyposażenie oraz materiały i rzeczy, a także usługi (np. montaż w Miejscy montażu i inne prace), które Wykonawca powinien dostarczyć zgodnie z Umową i obowiązek ten w sposób jednoznaczny powinien wynikać z treści Umowy. Jeżeli Umowa przewiduje odbiór Dzieła w kilku etapach, które są przeznaczone do niezależnego od siebie wykorzystania, to warunki te należy stosować oddzielnie dla każdego etapu. Pojęcie „Dzieło” odnosi się odpowiednio do każdego danego odcinka procesu.
 9. Miejsce dostawy/Miejsce montażu – w zależności od kontekstu to miejsce, w którym Przedmiot umowy ma zostać dostarczony i zainstalowany. Miejsce to obejmuje także powierzchnie sąsiadujące, które są konieczne do wyładunku, magazynowania i transportu wewnętrznego Przedmiotu umowy oraz oprzyrządowania montażowego, w tym niezbędne media.
 10. Prace dodatkowe – wszelkie świadczenia Wykonawcy wykraczające poza uzgodniony zakres Przedmiotu umowy, w tym zmiany wskazane w § 8. OWDM.
 1. Jeżeli Strony pozostają w stałych stosunkach handlowych, jednokrotne przyjęcie przez Zamawiającego OWDM uznawane jest za akceptację OWDM przy wszystkich Umowach zawieranych między Stronami, aż do czasu zmiany treści OWDM lub odwołania ich stosowania.
 2. Ogólna dokumentacja produktów i cenniki istniejące w formie elektronicznej lub w innej formie zawierają dane i informacje są wiążące tylko wtedy, gdy w treści Umowy zawarte zostało wyraźne odniesienie do nich wraz zakreśleniem ich znaczenia dla stosunku gospodarczego. W żadnym innym przypadku informacje takie nie mogą być uznane za wiążącą ofertę Wykonawcy.

§ 2. OŚWIADCZENIA STRON

 1. Wykonawca oświadcza, że:
 1. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, narzędzia oraz zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.
 2. Znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację Przedmiotu umowy,
  w szczególności nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także nie występują wobec niego żadne okoliczności prawne lub faktyczne, które mogłyby mieć negatywny wpływ na realizację zobowiązań przyjętych w Umowie.
 3. Wykona Dzieło zgodnie z wymaganiami zasadniczymi wskazanymi w Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 157, str. 24 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
 4. Zamawiający oświadcza, że:
 1. Akceptuje, że Przedmiot umowy może być wykonywany również przez podwykonawcę Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy oraz za działania i zaniechania własne.
 2. Wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o wykonanym Przedmiocie umowy dla potrzeb marketingowo – reklamowych Wykonawcy. Zgoda obejmuje w szczególności prawo Wykonawcy do sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, a także ich publikacji na stronie internetowej i w materiałach informacyjnych oraz marketingowych Wykonawcy.
 3. Uzyska wszelkie wskazane w Umowie dopuszczenia, zezwolenia, czy opinie właściwych organów administracji publicznej konieczne do budowy i użytkowania Dzieła.
 4. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy przez Strony, bez uprzedniego wezwania, udostępni Wykonawcy wszelkie konieczne do budowy dopuszczenia, zezwolenia, opinie właściwych organów administracji publicznej, akty prawne oraz wszelkie inne dokumenty.
 5. Strony oświadczają, że zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy. Jednocześnie Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na termin realizacji prac.

§ 3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Jeżeli jedna ze Stron przedstawi drugiej Stronie rysunki i dokumenty techniczne Dzieła przed lub po zawarciu Umowy, to pozostają one własnością Strony, która je przedłożyła. Wykonawca ma prawo wykorzystywać otrzymane od Zamawiającego rysunki i inne dokumenty bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
 2. Jeżeli Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dokumentację techniczną Dzieła, to może ją wykorzystywać bez zgody Wykonawcy wyłącznie do celu wyraźnie określonego w treści Umowy zawartej pomiędzy Stronami. Bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wykonawcy nie można jej wykorzystywać do innych celów, kopiować, przekazywać, reprodukować i podawać do wiadomości osobom trzecim.
 3. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i jej elementów stworzone przez Wykonawcę lub na jego zlecenie pozostają wyłączoną własnością Wykonawcy.
 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu – najpóźniej w momencie odbioru Dzieła i zapłaty całości umówionego przez strony wynagrodzenia – niezbędne dokumentację techniczną Dzieła, która umożliwi Zamawiającemu uruchomienie, wykorzystywanie i konserwację Dzieła.

§ 4. BADANIA PRZED WYSYŁKĄ

 1. Strony w Umowie szczegółowo określą wymagania techniczne Dzieła.
 2. Testy odbiorowe Dzieła przed wysyłką do Miejsca montażu, które uzgodniono w Umowie, będą wykonywane w miejscu produkcji (zakład Wykonawcy) w normalnym czasie jego pracy.
 3. Jeżeli Umowa nie zawiera postanowień wskazanych w ust. 2, to dla przeprowadzania badań miarodajna jest istniejąca w kraju produkcji – Polsce, ogólnie przyjęta praktyka w danej gałęzi przemysłu, jak również istniejące normy pochodzące od właściwych organów administracji. Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o tych badaniach na tyle wcześnie (min. 3 dni robocze przed datą badań), aby mógł być on reprezentowany podczas ich przeprowadzania.
 4. Zamawiający z przeprowadzonych badań otrzymuje protokół. Jeżeli prawidłowo poinformowany Zamawiający (osoba / osoby przez niego upoważnione) nie jest obecny na badaniach, to Wykonawca niezwłocznie przekaże mu protokół badań, którego prawidłowości Zamawiający nie może kwestionować.
 5. Jeżeli w czasie badań okaże się, że dzieło jest sprzeczne z Umową, to Wykonawca bez zbędnej zwłoki usunie stwierdzone wady, tak aby przywróć taki stan Dzieła, który jest zgodny z Umową.
 6. Zamawiający może zażądać powtórzenia badań, o których mowa w ust. 2 tylko w przypadku wystąpienia istotnych wad.
 7. Zamawiający pokrywa wszystkie koszty badań, w tym koszty podróży i diety, które ponosi w związku
  z ich wykonaniem.

§ 5. PRACE WSTĘPNE I WARUNKI PRACY

 1. Jeżeli Zamawiający musi dostosować Miejsce montażu do zamontowania i późniejszego korzystania
  z Dzieła np. wykonać odpowiednie fundamenty, przyłączenia zwane dalej pracami wstępnymi, to Wykonawca na jego pisemne żądanie, bez zbędnej zwłoki udostępni mu niezbędną w tym zakresie dokumentację techniczną dotyczącą Dzieła tj. rysunki i instrukcje.
 2. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, poniesie koszty koniecznych działań, których wykonanie będzie niezbędne w związku z wadliwymi lub niekompletnymi rysunkami lub instrukcjami dostarczonymi Zamawiającemu zgodnie z ust. 1, jednakże wyłącznie w przypadku, kiedy powstałe nieprawidłowości wynikną z wyłącznej winy Wykonawcy, zaś wadliwość lub niekompletność przekazanej dokumentacji zostanie wykryta w terminie wskazanym w § 15 ust. 1 lub w tym terminie zostanie o nich powiadomiony.
 3. Zamawiający musi wykonać prace wstępne zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Wykonawcę, jeżeli takowa była dostarczona według ust. 1. Prace wstępne należy zakończyć odpowiednio wcześnie, nie później jednak niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę na Miejscu montażu.
 4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac wstępnych uzasadnia przesunięcie przez Wykonawcę terminu montażu, do czasu należytego wykonania prac wstępnych.
 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy i jego pracownikom, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym Miejsce montażu i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania Dzieła i zadba o to, aby spełnione zostały wszystkie warunki konieczne do montażu i nienagannego korzystania z Dzieła. Nie dotyczy to prac, które zgodnie z Umową winien wykonać Wykonawca.
 6. Zamawiający gwarantuje, że elementy budynków i budowli (w tym fundamenty) będą dostosowane do montażu i późniejszej eksploatacji Dzieła.
 7. Zamawiający gwarantuje, iż drogi dostępu do Miejsca montażu będą odpowiednie dla wykonania koniecznego transportu Dzieła i wszelkich niezbędnych do wykonania montażu elementów wyposażenia Wykonawcy.
 8. Jeżeli Zamawiający jest odpowiedzialny za transport Dzieła na Miejsce montażu, to ponosi odpowiedzialność za to, aby Dzieło dotarło na miejsce montażu nieuszkodzone, we właściwym, wskazanym w Umowie czasie, zaś rozładunek został przeprowadzony przy zachowaniu należytej ostrożności, zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Wykonawcy.
 9. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej, co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem montażu, jakie urządzenia i narzędzia w Miejscu montażu będą mu niezbędne.

§ 6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 1. Umożliwienia pracownikom Wykonawcy rozpoczęcia montażu zgodnie z uzgodnionym przez Strony harmonogramem i wykonywania pracy w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00. Jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne, prace mogą być wykonywane poza tymi godzinami, jednakże Zamawiający powinien o tym zostać poinformowany pisemnie w terminie minimum 3 dni przed ich rozpoczęciem.
 2. Nie później niż 7 dni roboczych przed terminem montażu Dzieła, przekazania Wykonawcy
  w formie pisemnej niezbędnej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa obowiązującego
  w Miejscu montażu.
 3. Przedsięwzięcia w Miejscu montażu, jeszcze przed jego rozpoczęciem, wszelkich niezbędnych działań w zakresie zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony pracowników Wykonawcy, i utrzymania ich przez cały czas trwania montażu.
 4. Zapewnienia Pracownikom Wykonawcy bezpłatnego dostępu do pomieszczeń socjalnych i urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 5. Bezpłatnego zapewnienia możliwości bezpiecznego (należyte zabezpieczenie przed kradzieżą i pogorszeniem) przechowywania Dzieła (przed i w trakcie montażu), narzędzi Wykonawcy używanych do montażu, wszelkich elementów wyposażenia oraz przedmiotów osobistych pracowników Wykonawcy.
 6. Bezpłatnego i punktualnego udostępnienia Wykonawcy, zgodnie uzgodnionym harmonogramem, w Miejscu montażu niezbędnych mediów oraz urządzeń typu dźwigi, podnośniki, środki transportu, urządzenia dodatkowe, maszyny, materiały pomocnicze i surowce (wraz z benzyną, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi, gazem, wodą, prądem elektrycznym, parą, sprężonym powietrzem, ogrzewaniem, oświetleniem itp.) oraz wszelkich, dostępnych w Miejscu montażu urządzeń pomiarowych i kontrolnych Zamawiającego.
 1. Wykonawca nie przeprowadzi montażu w otoczeniu, które jest niezgodne z wytycznymi
  i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w jakikolwiek sposób zagrażającemu zdrowiu i życiu pracowników.
 2. Jeżeli w trakcie wykonywana montażu wstąpi zagrożenie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może przerwać montaż i wezwać Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia zagrożenia. Po jego usunięciu Wykonawca niezwłocznie przystąpi do kontynuacji montażu.

§ 7. NIEWYKONANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Jeżeli Zamawiający przewiduje, że nie wykona na czas swoich zobowiązań wynikających
  z OWDM, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę w formie pisemnej, podając powód oraz termin, w którym będzie mógł spełnić swoje zobowiązania.
 2. Jeżeli Zamawiający nie wykona należycie i zgodnie z terminem swoich zobowiązań to:
 1. Wykonawca może według własnego uznania, samodzielnie spełnić obowiązki Zamawiającego lub zlecić ich wykonanie, na koszt i ryzyko Zamawiającego osobie trzeciej lub podjąć inne, niezbędne w danych okolicznościach działania, aby zapobiec lub ograniczyć negatywne skutki niespełnienia obowiązków przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może, bez narażenia się na odpowiedzialność odszkodowawczą, w całości lub częściowo zaprzestać wykonywania Umowy do momentu należytego wykonania obowiązków przez Zamawiającego. Winien on niezwłocznie, pisemnie poinformować Zamawiającego
  o zaprzestaniu.
 3. Jeżeli Dzieło nie znajduje się bezpośrednio w Miejscu montażu, to Wykonawca winien zadbać na ryzyko Zamawiającego o składowanie Dzieła zarówno na czas należytego wykonania obowiązków przez Zamawiającego, jak i na czas montażu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ubezpieczy Dzieło. Koszty ubezpieczenia ponosi Zamawiający.
 4. Jeżeli spełnienie Umowy opóźnia się w związku niespełnieniem obowiązków przez Zamawiającego, to Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy tę część Ceny umownej, która przypadałaby do zapłaty, gdyby opóźnienie nie wystąpiło.
 5. Zamawiający zwraca Wykonawcy wszystkie niezbędne koszty, poniesione przez Wykonawcę,
  w związku z niewykonaniem Umowy przez Zamawiającego.
 1. Jeżeli ukończenie Dzieła zostanie uniemożliwione z powodu niespełnienia obowiązków przez Zamawiającego zgodnie z § 7, z zastrzeżeniem § 18, to Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia za szkodę, którą poniósł w związku z niespełnieniem obowiązków przez Zamawiającego. Wykonawca, zakreślając przy tym odpowiedni termin, może wezwać Zamawiającego do zapłaty. Odszkodowanie to może przekroczyć wysokość Ceny umownej.
 2. Bezskuteczny upływ wskazanego w ust. 3 terminu powoduje, iż Wykonawca jest uprawiony do odstąpienia od Umowy w formie pisemnej.

§ 8. DOKONYWANIE ZMIAN W DZIELE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7, Zamawiający aż do chwili odbioru Dzieła, jest uprawniony do żądania zmian
  w zakresie konstrukcji i budowy Dzieła.
 2. Dokładnie określone żądanie zmian należy przedłożyć Wykonawcy w formie pisemnej.
 3. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Zamawiającego po upływie okresu 30 dni od dnia podpisania Umowy będą traktowane jako Prace dodatkowe.
 4. Wykonawca może na piśmie zaproponować Zamawiającemu wprowadzenie zmian w projekcie, wskazując przy tym zasadność takiej zmiany, jakie różnice wynikają z tytułu zmiany odnośnie Ceny umownej, terminu ukończenia prac i innych istotnych postanowień Umowy.
 5. Wykonawca po otrzymaniu żądania zmian, po analizie jej zakresu i oddziaływania na Dzieło, bez zbędnej zwłoki, w formie pisemnej poinformuje Zamawiającego, czy żądana zmiana może być wykonana oraz jakie różnice wynikają z tytułu zmiany odnośnie Ceny umownej, terminu ukończenia prac i innych istotnych postanowień Umowy.
 6. Jeżeli ukończenie Dzieła opóźnia się w związku z brakiem porozumienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym odnośnie skutków zmian, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy tę część Ceny umownej, która przypadałaby do zapłaty, gdyby takie opóźnienie nie wystąpiło.
 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia zmian w projekcie, aż do momentu ostatecznego porozumienia się Stron co do oddziaływania tych zmian na Cenę umowną, termin ukończenia Dzieła lub inne istotne warunki Umowy.

§ 9. PRZEJŚCIE RYZYKA

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Dzieła przechodzi na Zamawiającego zgodnie z uzgodnioną klauzulą handlową, którą należy interpretować w zgodzie z warunkami INCOTERMS obowiązującymi
  w momencie zawarcia Umowy
 2. W przypadku braku w Umowie odmiennej klauzuli dotyczącej dostawy, dostawa Dzieła zostanie przeprowadzona „loco zakład” Wykonawcy (EXW).
 3. Każdy rodzaj ryzyka lub utraty lub uszkodzenia Dzieła, który nie podpada pod ust. 1, przechodzi wraz z momentem odbioru Dzieła na Zamawiającego.
 4. Po przejściu ryzyka Zamawiający ponosi ryzyko za każdy rodzaj utraty lub uszkodzenia Dzieła, o ile taka utrata lub szkoda nie jest wynikiem zawinionego zachowania Wykonawcy.

§ 10. TESTY ODBIOROWE

 1. Po zakończeniu montażu należy, w przypadku braku innych postanowień, przeprowadzić testy odbiorowe, aby ustalić, czy Dzieło jest zgodne z Umową w zakresie odbioru.
 2. Niezwłocznie od momentu poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru Dzieła, Strony wyznaczają termin przeprowadzenia testów odbiorowych, który nie może być późniejszy niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i powinien pokrywać się z terminem wskazanym w Umowie.
 3. Zamawiający powinien wyznaczyć osoby, które będą reprezentowały go w trakcie testów, z zastrzeżeniem ust. 9.
 4. Wykonawca przed terminem przeprowadzenia testów odbiorowych informuje Zamawiającego
  o konieczności udostępnienia mu pracowników, energii, smarów, wody, paliwa, oraz wszystkich pozostałych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do przeprowadzenia testów, a przede wszystkim surowców wsadowych przeznaczonych na testy w ilości niezbędnej do ich prawidłowego przeprowadzenia.
 5. Zamawiający ponosi wszystkie koszty testów odbiorowych, w tym i koszty udostępnień, o których mowa w ust. 4. Wykonawca ponosi zaś koszty udziału w testach odbiorowych swoich pracowników i innych swoich przedstawicieli.
 6. Jeżeli Zamawiający pomimo poinformowania go zgodnie z ust. 2 nie spełnia swoich zobowiązań lub w inny sposób uniemożliwia bądź znacząco utrudnia przeprowadzenie testów odbiorowych, to badania uważane są za zakończone z wynikiem pozytywnym od dnia, który jest podany jako termin testów odbiorowych w informacji Wykonawcy.
 7. Testy odbiorowe powinny zostać przeprowadzone w normalnym czasie pracy tj. od godziny 07:00 do 15:00. Jeżeli Umowa nie zawiera żadnych postanowień odnośnie wymagań technicznych, to dla przeprowadzania testów miarodajna jest istniejąca w kraju produkcji – Polsce ogólnie przyjęta praktyka w danej gałęzi przemysłu.
 8. Wykonawca sporządza protokół z testów odbiorowych. Protokół ten niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu.
 9. Jeżeli Zamawiający nie będzie reprezentowany przy testach odbiorowych, to po otrzymaniu protokołu z testów, nie może on kwestionować jego prawidłowości.
 10. Jeżeli w czasie testów okaże się, że dzieło jest sprzeczne z Umową, to Wykonawca bez zbędnej zwłoki usunie stwierdzone wady, tak aby przywrócić taki stan Dzieła, który jest zgodny z Umową.
 11. Zamawiający może zażądać powtórzenia badań, o których mowa w ust. 10 tylko w przypadku wystąpienia istotnych wad.

§ 11. ODBIÓR DZIEŁA

 1. Dzieło uważane jest za odebrane:
 1. Gdy testy odbiorowe zakończyły się wynikiem pozytywnym lub zgodnie z § 10 ust. 9 uważane są za zakończone wynikiem pozytywnym;
 2. Jeżeli Zamawiający otrzymał pisemną informację Wykonawcy, iż Dzieło zostało ukończone, o ile odpowiada ono postanowieniom umownym odnośnie odbioru. Zasada ta obowiązuje jednak tylko w tych przypadkach, w których strony nie uzgodniły przeprowadzenia testów odbiorowych.
 3. Jeżeli przed terminem przeprowadzenia testów odbiorowych, Zamawiający bez pisemnej, uprzedniej zgody Wykonawcy korzysta z Dzieła lub jego części. Dzieło uważa się za odebrane z dniem rozpoczęcia takiego korzystania. Wykonawca nie jest wtedy już zobowiązany do przeprowadzenia testów odbiorowych.
  1. Wady, które nie wpływają negatywnie na sprawność Dzieła i jego funkcjonalność (wady nieistotne), nie mogą stanowić powodu odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.
  2. Dzieło odebrane zgodnie z ust. 1 uważa się za zakończone, od tego dnia rozpoczyna się termin opisany w § 15 ust. 1.
  3. Na pisemne żądanie Wykonawcy Zamawiający wydaje zaświadczenie o dacie odbioru Dzieła. Jeżeli jednak Zamawiający nie wyda takiego zaświadczenia, to nie wpływa to negatywnie na odbiór zgodnie z ust. 3.

§ 12. ZAKOŃCZENIE PRAC, KARY UMOWNE

 1. Jeżeli zamiast terminu ukończenia prac Strony uzgodniły okres, z którego upływem powinien nastąpić odbiór Dzieła, to okres ten rozpoczyna się wraz z zawarciem Umowy, zakończeniem wszystkich oficjalnych formalności, wykonaniem wszystkich płatności przypadających do zapłaty z momentem podpisania umowy, ewentualnie uiszczeniem uzgodnionych zabezpieczeń i spełnieniem wszystkich dalszych warunków wstępnych.
 2. Jeżeli Wykonawca przewiduje, że nie będzie w stanie dotrzymać swoich zobowiązań w uzgodnionym
  w Umowie terminie, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej, podając powód oraz – w miarę możliwości – przewidywany termin, w którym będzie mógł spełnić swoje zobowiązania. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi w taki sposób Zamawiającego, to Zamawiający jest uprawniony do zażądania zwrotu kosztów, które ponosi w związku ze zwłoką Wykonawcy.
 3. Jeżeli niewykonanie zobowiązania przez Wykonawcę będzie wynikało z winy innego podmiotu niż Wykonawca (jest niezawinione przez Wykonawcę), to brak powiadomienia nie może skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z tym opóźnieniem.
 4. Wykonawca ma prawo do przedłużenia terminu ukończenia Dzieła, jeżeli opóźnienie jest związane z:
 1. Okolicznościami dotyczącymi siły wyższej – § 18.
 2. Zmianami zgodnie z § 7.
 3. Zaprzestaniem należytego i terminowego wykonywania Umowy przez Zamawiającego;
 4. Działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.
 1. Wykonawca ma prawo przedłużyć termin więcej niż raz, stosownie do danych okoliczności. Postanowienie te należy stosować niezależnie od tego, czy przyczyna opóźnienia zaistnieje przed lub po uzgodnionym terminie ukończenia Dzieła.
 2. Zwłoka Wykonawcy zachodzi wtedy, gdy Dzieło nie zostanie ukończone w terminie ukończenia ustalonym w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. W związku ze zwłoką Wykonawcy wskazaną w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia go karą umowną, aż do dnia ukończenia dzieła. Jej wysokość ustala się na 0,1 % Ceny umownej wadliwego Dzieła za każdy pełny tydzień zwłoki. Wysokość kary umownej nie może przekroczyć 5 % wartości Ceny Umownej, którego zwłoka dotyczy.
 4. Jeżeli zwłoka dotyczy jedynie części dzieła, to wysokość kary umownej ustalana jest w oparciu o część Ceny umownej, która odpowiada części Dzieła, z której w związku ze zwłoką nie można korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Zamawiający może dochodzić kary umownej, jednakże nie przed ukończeniem Dzieła. W tym celu konieczne jest pisemne wezwanie Wykonawcy do zapłaty kary umownej.
 6. Zamawiający traci swoje uprawnienie do zapłaty kary umownej, jeżeli nie będzie go dochodził w okresie sześciu miesięcy od daty, w którym powinno było nastąpić ukończenie Dzieła.
 7. Jeżeli zwłoka Wykonawcy jest tak znaczna, że Zamawiający może zażądać maksymalnej kary umownej zgodnie z ust.7, a Dzieło nie jest jeszcze ukończone, to może on wyznaczyć Wykonawcy na piśmie ostateczny termin na Ukończenie Dzieła, o długości przynajmniej 30 dni roboczych.
 8. Jeżeli wykonawca nie ukończy Dzieła w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 11,
  a Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przyczynę nieukończenia, to Zamawiający może w formie pisemnej odstąpić od umowy odnośnie tej części Dzieła, z której w związku ze zwłoką Wykonawcy nie można korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 12, to ma on prawo do żądania odszkodowania za powstałe dla niego szkody w związku z zwłoką Wykonawcy. Całkowita wysokość takiego odszkodowania, łącznie z karą umowną, nie może przekroczyć 10 % tej części Ceny umownej brutto, która odpowiada tej części Umowy, ze względu na którą zakończono Umowę.
 10. Zamawiający jest ponadto uprawniony do zakończenia umowy w formie pisemnego powiadomienia Wykonawcy, jeżeli z okoliczności wynika bez żadnych wątpliwości, iż ukończenie dzieła przedłuży się o taki okres, na podstawie którego Zamawiający przysługiwałaby maksymalna stawka odszkodowania zgodnie ust.7.
 11. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Dzieła, a także odpowiedzialność deliktowa, w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, jest ograniczona do 100% Ceny umownej.
 12. W każdym przypadku Wykonawca odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści i szkód następczych.
 13. W każdym przypadku Wykonawca odpowiada wyłącznie za szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 14. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą zarówno szkód wyrządzonych bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13. PŁATNOŚCI

 1. W przypadku braku odmiennych postanowień płatności wynagrodzenia (Cena umowna) należnego dla Wykonawcy należy dokonać w sposób następujący:
 1. 30% uzgodnionej Ceny umownej przy podpisaniu Umowy;
 2. 10% uzgodnionej Ceny umownej po zaakceptowaniu dokumentacji przez Zamawiającego;
 3. 50% uzgodnionej Ceny umownej po testach odbiorowych, lub gdy Wykonawca złoży wobec Zamawiającego oświadczenie o gotowości do wysyłki Dzieła lub jego istotnej części z zakładu Wykonawcy;
 4. 10% uzgodnionej Ceny umownej po odbiorze końcowym Dzieła.
 5. W przypadku wystąpienia Prac dodatkowych, o ile nie zostaną te prace wycenione w postaci ryczałtu, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie kształtowane w następujący sposób:
 1. Wszystkie ponoszone przez Wykonawcę koszty podróży jego pracowników oraz koszty transportu ich narzędzi i bagażu osobistego w stosownym zakresie zgodnie z uzgodnionymi w umowie rodzajem i klasą środka transportu.
 2. Ryczałt na dodatkowe wydatki ponoszone przez pracowników w związku z pobytem poza miejscem zamieszkania wraz ze stosowną dietą, za każdy dzień przebywania pracowników Wykonawcy poza miejscem zamieszkania, wraz z dniami wolnymi od pracy i świętami.
 3. Czas pracy, rozliczany zgodnie z godzinami, które Zamawiający potwierdził swoim podpisem na odpowiednich poświadczeniach godzin jako czas przepracowany, lub kiedy poświadczenia czasu przepracowanego zostały dostarczone do Zamawiającego a Zamawiający nie żądał ich korekty w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. Czas konieczny do:
 1. przygotowania i załatwienia formalności związanych z przyjazdem i powrotem;
 2. przyjazdu i powrotu oraz innych podróży, do których pracownicy mają prawo zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązującymi postanowieniami lub porozumieniami, umowami zbiorowymi w kraju wykonawcy;
 3. codziennych przejazdów do i z miejsca zakwaterowania do miejsca montażu, jeżeli są one oddalone o ponad pół godziny zwykłej jazdy, a brak jest innego stosownego miejsca zakwaterowania w pobliżu miejsca montażu;
 4. okresy pomiędzy czasami pracy, w których praca jest uniemożliwiona na skutek okoliczności, za które Wykonawca zgodnie z umową nie ponosi odpowiedzialności; przy czym wszystkie te pozycje podlegają stawkom ustalonym w ust. 3.
 1. Zgodne z Umową, wydatki Wykonawcy za udostępnienie przez niego przedmiotów wyposażenia oraz ewentualnie za opłatę za korzystanie z jego ciężkich narzędzi;
 2. podatki i daniny, które Wykonawca uiścił w kraju wykonywania prac od kwoty rachunku.
 1. W przypadku montażu za cenę ryczałtową, uzgodniona cena obejmuje pozycje wymienione w ust. 2 pkt 1-5.
 2. Jeżeli przyczyna zwłoki w montażu leży po stronie Zamawiającego lub jego partnerów umownych, to Zamawiający pokrywa Wykonawcy:
 1. koszty okresów oczekiwania i dodatkowego czasy podróży:
 2. koszty i dodatkową pracę w związku z opóźnieniem, łącznie z demontażem, zabezpieczeniem i ustawieniem wyposażenia montażowego;
 3. koszty dodatkowe, w szczególności koszty, które Wykonawca poniósł w związku z tym, że jego przedmioty wyposażenia były związane w miejscu montażu dłużej, niż to było przewidywane:
 4. dodatkowe ponoszone przez Wykonawcę koszty na pracowników przebywających poza miejscem zamieszkania oraz koszty podróży pracowników montażowych;
 5. dodatkowe koszty finansowania i ubezpieczenia;
 6. inne koszty, które Wykonawca poniósł w związku z odstępstwami od harmonogramu montażu.
 1. Płatność zostaje uznana za wykonaną w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
 2. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, to Wykonawca może zażądać odsetek za opóźnienie
  w transakcjach handlowych od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.
 3. W przypadku opóźnienia w płatności wynoszącej co najmniej 14 dni, Wykonawca może po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego zaprzestać wykonywania swoich zobowiązań umownych do chwili otrzymania należnej płatności. Postępowanie Wykonawcy w takim przypadku nie skutkuje dla niego żadnymi negatywnymi konsekwencji, w tym w szczególności nie uprawnia Zamawiającego do obciążania Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi.
 4. Jeżeli Zamawiający zalega ze swoimi przypadającymi do zapłaty płatnościami przez okres powyżej 3 miesięcy, to Wykonawca, uprzednio wzywa Zamawiającego do zapłaty, po wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu na zapłatę i po jego bezskutecznym upływie może pisemnie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kar umownych.
 6. Wypowiedzenie Umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Wykonawcę kar umownych.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY PRZED ODBIOREM

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na Dziele, które powstały przed przejściem ryzyka na Zamawiającego, o ile szkoda nie została spowodowana przez samego Zamawiającego lub osobę trzecią, za którą Zamawiający jest odpowiedzialny.
 2. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca może na koszt Zamawiającego usunąć szkody na Dziele, które powstały z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Zamawiający jest odpowiedzialny.

§ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub odstępstw na dziele danej wady, które związane są z wadą konstrukcji lub wykonania.
 2. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wad na Dziele, które z zastrzeżeniem § 12, wystąpiły w ciągu roku od momentu ukończenia Dzieła.
 3. Jeżeli ukończenie Dzieła opóźnia się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, to odpowiedzialność Wykonawcy za szkody, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w ust. 4, ulega zakończeniu najpóźniej po upływie 18 miesięcy licząc od daty dostarczenia Dzieła lub gotowości do jego dostawy. Za elementy Dzieła dostarczone przez inne niż Wykonawca podmioty, odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 4. Zamawiający powinien niezwłocznie i w formie pisemnej zgłosić Wykonawcy reklamację
  z tytułu wady. Takie zgłoszenie wady winno w każdym wypadku nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili jej zaistnienia. W reklamacji z tytułu wady należy szczegółowo opisać wadę. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona przez Zamawiającego w terminie ustalonym w tym punkcie, to traci on swoje prawo do usunięcia wady. Jeżeli wada mogłaby spowodować szkody, to Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym wykonawcę w formie pisemnej. Zamawiający ponosi ryzyko za szkody, które wynikają z zaniedbania przesłania informacji.
 5. Zamawiający od momentu wykrycia wady, aż do jej usunięcia nie może korzystać z Dzieła. Jeżeli jednak z tego Dzieła korzysta, to ponosi on wyłączną odpowiedzialność za zwiększenie się wady ew. pojawienie się nowych.
 6. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca winien usunąć wadę pod warunkiem, iż wada powstała z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 7. Jeżeli jest to możliwe, to Wykonawca usuwa wadę w Miejscu montażu.
 8. Jeżeli prace związane z usuwaniem wady są przeprowadzane w Miejscu montażu, to zastosowanie mają § 6 i § 14. Czas napraw ulega każdorazowo wydłużeniu o czas niezbędny dla dostawy części zamiennych od kontrahentów Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe w związku z dostawą części.
 9. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu i montażu elementów Dzieła, o ile jest to konieczne. Jeżeli specjalistyczne umiejętności nie są wymagane, to zobowiązanie Wykonawcy odnośnie wady kończy się wraz z dostawą prawidłowo naprawionej lub wymienionej części Zamawiającemu.
 10. Jeżeli Zamawiający, zgodnie z ust. 4, zgłosił wadę i nie można jednoznacznie stwierdzić, że jest to wada, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, to Zamawiający jest zobowiązany pokryć Wykonawcy koszty, które ten poniósł w związku z usunięciem tej wady.
 11. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, powinien zdemontować i powtórnie zamontować przedmioty wyposażenia hali, które nie należą do Dzieła, a utrudniają dostęp przedstawicielom Wykonawcy do prawidłowego usunięcia wady.
 12. W przypadku braku odmiennych postanowień, konieczny transport Dzieła i/lub jego części do i od Wykonawcy w związku z usunięciem wad, za które ten ponosi odpowiedzialność, odbywa się na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku takiego transportu Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać instrukcji Wykonawcy.
 13. W okresie gwarancji z chwilą wymiany wadliwych części Dzieła na sprawne, wadliwe części Dzieła przechodzą na własność Wykonawcy i pozostają do jego wyłącznej dyspozycji. Na nowe części zamontowane przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje pełny okres gwarancji.
 14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym terminie, to Zamawiający może wyznaczyć mu w formie pisemnej ostateczny termin, nie krótszy niż 30 dni roboczych, w którym ten powinien usunąć wady. Jeżeli pomimo upływu ostatecznego terminu Wykonawca nie usunie wad, to Zamawiający może sam przeprowadzić konieczne naprawy lub zlecić ich wykonanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 15. Jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia przeprowadzi udaną naprawę, to wszelkie roszczenia Zamawiającego odnośnie tej wady w stosunku do Wykonawcy zostają zaspokojone wraz ze zwrotem poniesionych przez Zamawiającego usprawiedliwionych kosztów.
 16. Jeżeli naprawa, o której mowa w ust. 14 i 15 zakończy się niepowodzeniem to:
 1. Zamawiający może zażądać obniżenia Ceny umownej odpowiadającego obniżonej wartości Dzieła, przy czym obniżenie w żadnym wypadku nie może przekraczać 10 % Ceny umownej.
 2. Jeżeli wada jest tak istotna, iż Dzieło nie nadaje się do użytkowania, to Zamawiający może odstąpić od Umowy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający może zażądać pokrycia powstałej dla niego szkody w maksymalnej kwocie do 10 % Ceny umownej netto.
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, które są związane z materiałami dostarczonymi mu przez Zamawiającego.
 2. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady Dzieła ograniczona jest do wad, które wystąpią
  w przewidzianych w umowie warunkach eksploatacji i w przypadku prawidłowego używania dzieła, w terminie zastrzeżonym w ust. 2 i 3.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Dzieła związane z jego nieprawidłową konserwacją, wadliwą naprawą przez Zamawiającego lub zmianami dokonanymi bez pisemnej uprzedniej zgody Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za normalne zużycie względnie pogorszenie Dzieła.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wadami Dzieła. Dotyczy to każdej ze szkód takich jak: przestoje w produkcji, utracone zyski lub inne szkody pośrednie.
 5. Niektóre elementy Dzieła mogą być objęte gwarancjami jakości producentów tych elementów, które określają m. in. zakres obowiązków gwarancyjnych producentów i sprzedawców, okres ich obowiązywania, procedury wykonania uprawnień i obowiązków oraz ograniczenia zakresu obowiązków gwarancyjnych. Kopie wszystkich gwarancji jakości producentów, jakimi objęte są elementy Dzieła na dzień ukończenia Dzieła zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
 6. Z chwilą dokonania zapłaty całości Ceny umownej Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji jakości dotyczącej elementów Dzieła udzielonej przez producentów lub sprzedawców i przenosi na Zamawiającego obowiązki wynikające
  z gwarancji jakości, udzielonej odrębnie przez producentów lub sprzedawców elementów Dzieła.

§ 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIEŁO

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczowe, spowodowane przez Dzieło po jego ukończeniu, jeżeli jest ono w posiadaniu Zamawiającego. Ponadto Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w wyrobach produkowanych przez Zamawiającego lub w towarach, które zawierają produkt wykonany przez Zamawiającego.

§ 17. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI DZIEŁA

Do momentu zapłaty pełnej Ceny umownej Dzieło pozostaje wyłączną własnością Wykonawcy.

§ 18. SIŁA WYŻSZA

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, spory pracownicze (strajki), ograniczenia w zużyciu energii, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków oraz wadliwe lub opóźnione dostawy podwykonawców na skutek okoliczności wymienionych w tym punkcie. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.
 2. Jeżeli Zamawiający bądź Wykonawca powoła się na siłę wyższą powinien niezwłocznie w formie pisemnej powiadomić drugą stronę o zaistnieniu takiej okoliczności.
 3. Pomimo wszystkich skutków ustalonych w niniejszych OWDM każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeżeli zaprzestanie wypełniania Umowy zgodnie z ust.1 trwa dłużej niż sześć miesięcy.

§ 19. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w toku zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, realizacji tych umów, a także działań podjętych w celu zawarcia takich umów jest INSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ulicy Żwirki i Wigury 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931220, NIP:  7941832009, zwana dalej Administratorem.
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 1. listownie na adres INSTEEL Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 6; 43-190 Mikołów,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@insteel-piw.com,
 3. telefonicznie: +48 32 411 01 28.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie Umowy pomiędzy Administratorem a Zamawiającym, jej wykonanie lub podjęcie działań niezbędnych w celu zawarcia Umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
 2. Dane osobowe Zamawiającego, osoby reprezentującej Zamawiającego lub pracowników Zamawiającego przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będzie niemożliwe.
 4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji Umowy i dochodzenia swoich roszczeń przez każdą ze Stron.
 5. Administrator może przekazywać dane osobowe Zamawiającego, osoby reprezentującej Zamawiającego lub pracowników Zamawiającego podwykonawcom, firmom księgowym, kancelariom prawnym, ubezpieczycielom lub innym podmiotom związanym pośrednio lub bezpośrednio z realizacją Umowy.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego, osoby reprezentującej Zamawiającego lub pracowników Zamawiającego do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Zamawiający, osoby reprezentujące Zamawiającego lub pracownicy Zamawiającego mają prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia,
  a także mają prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Zamawiającemu, osobie reprezentującej Zamawiającego lub pracownikom Zamawiającego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Zamawiającego, osoby reprezentującej Zamawiającego lub pracowników Zamawiającego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 20. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 1. Obowiązkiem Zamawiającego jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Wykonawcę na szkodę. Zamawiający zobowiązuje się zatem do zachowania poufności przekazywanych mu informacji na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazania.
 2. Sformułowanie „informacje poufne” oznacza wszelkie informacje związane w jakikolwiek sposób z działalnością Wykonawcy, znane lub ujawnione na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją Umowy które zawierają informacje techniczne lub inne informacje o usługach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach i innowacjach, formularzach, metodach handlowych, danych, wszelkich danych finansowych i księgowych, danych marketingowych, danych o klientach, wykazy klientów, a także i inne informacje Wykonawcy nabyte przez Zamawiającego.
 3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za chronione informacje, które: a) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron, b) były już znane zgodnie z prawem Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne dowody, c) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Zamawiający w szczególności zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających lub związanych z informacjami poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem. W przypadku rezygnacji z wykonania Umowy przez Zamawiającego, niezwłocznie zwróci on Wykonawcy wszelkie dokumenty lub inną własność materialną zawierającą, związaną lub odnoszącą się do informacji poufnych, lub owe informacje trwale skasuje ze swoich dysków twardych, dysków przenośnych, kart pamięci, nośników CD oraz innych.
 5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
 6. Zamawiający odpowiada za szkodę wyrządzoną Wykonawcy przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Wykonawcy, wbrew postanowieniom Umowy i OWDM w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia poufności. Zobowiązanie to wiąże Zamawiającego również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu bez względu na przyczynę.

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przelew praw i przeniesienie obowiązków którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
 2. Doręczenia między Stronami odbywać się będą osobiście lub listami poleconymi, na adresy wskazane w komparycji Umowy.
 3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze, w celu rozwiązania sporu, zważając na cel Umowy i przy równym uwzględnieniu interesów Stron.
 4. W przypadku, gdy procedura przewidziana w ust. 3 powyżej okaże się nieskuteczna, Strony Umowy mogą wytoczyć powództwo według właściwości ogólnej dla siedziby Wykonawcy.
 5. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
 6. Wykonawca może dokonać jednostronnej zmiany OWDM lub wydać nowe OWDM w trakcie trwania Umowy. Niniejsza zmiana może zostać dokonana między innymi, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawa, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści OWDM bądź Wykonawca dokona takich zmian w zakresie dostawy i montażu linii i urządzeń technologicznych, które nie zostały przewidziane w treści OWDM.