Ogólne warunki zakupów

Z DNIA 30.11.2022r.

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów mają zastosowanie do dokonywanych przez INSTEEL Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie zakupów lub dostaw materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń, usług oraz wszelkich innych przedmiotów oferowanych lub dostarczanych przez podmiot zewnętrzny.
 2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów pojęcia oznaczają:
 1. OWZ – uregulowane niniejszym dokumentem Ogólne Warunki Zakupów obowiązujące w INSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie;
 2. INSTEEL – INSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ulicy Żwirki i Wigury 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931220, NIP:  7941832009,
 3. Dostawca – podmiot zewnętrzny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowo świadczy usługi, zajmuje się dostawą, sprzedażą itp.
 4. Strony – łącznie INSTEEL i Dostawca,
 5. Przedmiot zamówienia – w zależności od kontekstu – materiały, surowce, części, prefabrykaty, wyroby lub urządzenia, usługi oraz wszelkich innych przedmioty oferowane lub dostarczane przez Dostawców,
 6. Zamówienie – dokument przesłany przez INSTEEL do Dostawcy określający potrzeby INSTEEL oraz warunki współpracy i stanowiący podstawę zakupów, dostaw lub świadczenia usług, potwierdzający przyjęcie oferty Dostawcy.
 7. Pisemnie – oznacza za pomocą pisma, które jest podpisane przez obydwie Strony lub też w formie listu, maila lub też w innej formie uzgodnionej przez Strony z zastrzeżeniem zachowania zasady prawidłowej reprezentacji Stron.
 1. Niniejsze OWZ obowiązują, chyba że między INSTEEL a Dostawcą zostaną uzgodnione pisemnie inne postanowienia. Postanowienia zamówienia oraz szczegółowe warunki uzgodnione pisemnie z Dostawcą mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWZ.
 2. W przypadku, gdy ogólne warunki sprzedaży bądź inne wzorce umowne pochodzące od Dostawcy
  w części lub w całości stoją w sprzeczności z niniejszymi OWZ, wówczas wiążące są OWZ, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
 3. Wykonując zamówienie Dostawca przyjmuje na siebie w całości zobowiązania wynikające z OWZ.

§ 2. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie będzie składane w formie pisemnej przez upoważnione (pisemnie i imiennie) przez INSTEEL osoby.
 2. W terminie 3 dni roboczych, licząc od daty Zamówienia, Zamówienie musi zostać potwierdzone przez Dostawcę. Za potwierdzenie uznaje się dokument, lub e-mail przesłany przez Dostawcę do INSTEEL, z których to treści wyraźnie wynika, kiedy, na jakich warunkach i do jakiego zamówienia jest to potwierdzenie oraz kiedy nastąpić ma dostawa, wysyłka materiału z dokładnością do tygodnia kalendarzowego.
 3. Jeżeli realizacja zamówienia zgodnie ze specyfikacją okaże się niemożliwa, wówczas Dostawca niezwłocznie pisemnie informuje o tym INSTEEL.
 4. Brak potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę w terminie wskazanym w ust. 2, traktowany będzie przez INSTEEL jako milczące przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu i OWZ.
 5. Wszelkie zmiany Zamówienia wymagają pisemnego potwierdzenia przez INSTEEL.

§3. WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

 1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z treścią Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Dostawcę do miejsca wskazanego przez INSTEEL w Zamówieniu.
 3. Koszt dostawy w każdym przypadku ponosi Dostawca, chyba że uzgodniono inaczej. Dostawa może zostać zrealizowana na koszt INSTEEL wyłącznie za jej uprzednią pisemna zgodą i tylko za pośrednictwem wskazanego przez INSTEEL podmiotu.
 4. Dostarczonemu Przedmiotowi zamówienia powinny towarzyszyć: prawidłowo wystawiona faktura VAT (przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: invoices@insteel-piw.com), komplet dokumentów dostawy wraz ze specyfikacją, atesty materiałowe Przedmiotu zamówienia, świadectwa jakości, karty gwarancyjne, dokumentacja techniczna oraz wszelkie dokumenty, których doręczenie zostało zastrzeżone w treści Zamówienia (powinny zostać przekazane na adres: atest@insteel-piw.com). W dokumentach powinien znajdować się numer zamówienia.
 5. Wszelka dokumentacja przesłana mailem, w tytule powinna zawierać numer Zamówienia, brak takiego oznaczenia będzie traktowany jako niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia dokumentów.
 6. INSTEEL może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli z powodu niekompletności dokumentów niemożliwe lub nadmiernie utrudnione jest przyporządkowanie dostawy do Zamówienia.
 7. Dostawca odpowiada za szkody wynikające z utraty lub uszkodzeń w dostawie Przedmiotów zamówienia spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
 8. Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu zamówienia z Dostawcy na INSTEEL następuje w momencie bezusterkowego (bez braków jakościowych i ilościowych) i udokumentowanego odbioru Przedmiotu zamówienia przez INSTEEL.
 9. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przez niego Przedmiot zamówienia jest starannie wykonany, sprawdzony i wytworzony tak, że nadaje się do użytku zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz Zamówieniem, ponadto jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nie narusza jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, praw ochronnych na znak towarowy, patentów, praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub użytkowych, spełnia nomy i specyfikacje określone w Zamówieniu. Dostawca oświadcza, że zobowiązuje się na swój własny koszt do zabezpieczenia INSTEEL lub pokrycia wszystkich szkód powstałych w związku z dostawą wadliwego Przedmiotu zamówienia.
 10. W trakcie realizacji Zamówienia Dostawca będzie informował INSTEEL o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termin jego realizacji, przebieg i jakość.
 11. Jakiekolwiek odstępstwa od warunków realizacji Zamówienia odnośnie ceny, ilości, specyfikacji, rysunków, projektów, konstrukcji, rodzaju i sposobu pakowania, jakości Przedmiotu zamówienia, sposobu i miejsca dostawy wymagają przed rozpoczęciem dostawy wcześniejszej pisemnej zgody INSTEEL.
 12. Jeżeli Przedmiot zamówienia lub jego część nie odpowiada uzgodnionej specyfikacji, INSTEEL może dokonać zwrotu Dostawcy Przedmiotu zamówienia lub jego odpowiedniej części na koszt i ryzyko Dostawcy, lub może powiadomić Dostawcę o tym, że Przedmiot zamówienia lub jego odpowiednia część zostały odrzucone i są przechowywane na ryzyko i koszt Dostawcy.
 13. Termin dostawy Przedmiotu zamówienia jest terminem określonym w Zamówieniu i oznacza termin dostarczenia Przedmiotu zamówienia do wskazanego w Zamówieniu miejsca dostawy.
 14. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania terminu dostawy Przedmiotu zamówienia wskazanego w Zamówieniu i ponosi on odpowiedzialność za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie.
 15. Jeżeli uzgodniony przez Strony termin dostawy nie będzie mógł zostać dotrzymany, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie pisemnie poinformować o tym INSTEEL oraz wskazać nowy termin dostawy. Jeżeli INSTEEL pisemne zaakceptuje nowy termin bądź wyznaczy inny, Dostawca powinien dokonać dostawy zgodnie z tymi ustaleniami. Brak poinformowania o opóźnieniu w dostawie, niezaakceptowanie nowego terminu prze INSTEEL lub niezrealizowanie dostawy w terminie wyznaczonym przez INSTEEL powoduje, iż INSTEEL ma prawo odstąpić od części lub całości niezrealizowanego Zamówienia, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Dostawcy. Jednocześnie INSTEEL zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Zamówienia na zasadach ogólnych określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) dalej Kodeks Cywilny oraz zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w tytułu zastępczego wykonania Zamówienia.
 16. Przyjmuje się, że Zamówienie zostało zrealizowane z chwilą dokonania bezusterkowego (bez braków ilościowych i jakościowych) odbioru Przedmiotu zamówienia, w uzgodnionym miejscu dostawy, przy przekazaniu przez Dostawcę wyspecyfikowanych w Zamówieniu, jak i OWZ dokumentów. Potwierdzenie realizacji Zamówienia sporządza się na piśmie.

§ 4. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NIEWYKONANIA BĄDŹ NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Strony zastrzegają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych. INSTEEL może żądać od Dostawcy kar umownych:
 1. za odstąpienie od realizacji zamówienia przez INSTEEL z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od INSTEEL – w wysokości 15 % wartości netto Przedmiotu zamówienia,
 2. za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,5 % wartości netto Przedmiotu zamówienia, za każdy dzień przekroczenia.
 1. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie liczone jest od upływu terminu wyznaczonego przez INSTEEL na usunięcie wad.
 2. INSTEEL ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Dostawcy.
 3. Podstawę naliczania kary umownej stanowi nota obciążeniowa INSTEEL doręczona Dostawcy. Kara umowna będzie płatna przez Dostawcę w terminie 30 dni od otrzymania noty.
 4. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem Przedmiotu zamówienia powyżej 5 dni roboczych lub nie zrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w §3 ust. 13, INSTEEL może skorzystać z jednego lub większej liczby uprawnień:
 1. zażądać wykonania zamówienia w całości lub części,
 2. dokonać zakupu u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy,
 3. odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy.
 1. Skorzystanie przez INSTEEL z uprawnień wskazanych w ust. 5, w żaden sposób nie oznaczają rezygnacji INSTEEL z możliwości skorzystania z prawa do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego, które to INSTEEL w pełni przysługuje.
 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, INSTEEL może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. INSTEEL traktuje Dostawcę jako jednostkę profesjonalną, w pełni przygotowaną do realizacji Zamówienia. Dostawca odpowiada względem INSTEEL za wszelkie wady Przedmiotu zamówienia.
 2. Zrealizowanie Zamówienia skutkuje udzieleniem przez Dostawcę gwarancji na dostarczony Przedmiot zamówienia (lub prawidłowość wykonanej usługi) na okres wskazany w Zamówieniu, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi zrównuje się z okresem gwarancji. W przypadku braku tego zastrzeżenia w treści Zamówienia stosuje się poniższe warunki.
 3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące i biegnie od dnia wskazanego w Zamówieniu, ewentualnie od dnia bezusterkowego odbioru Przedmiotu zamówienia przez INSTEEL. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z Kodeksem Cywilnym.
 4. INSTEEL powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonego Przedmiotu zamówienia niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 5. W przypadku ujawnienia wad Przedmiotu zamówienia w chwili jego dostawy INSTEEL jest uprawniony do odmowy odbioru Przedmiotu Zamówienia i odstąpienia od Zamówienia.
 6. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez INSTEEL. INSTEEL zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych Przedmiotów zamówienia lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia go o wadzie, wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych Przedmiotów zamówienia na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, INSTEEL może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt i ryzyko, po uprzednim powiadomieniu Dostawcy.
 7. Powyższe nie narusza uprawnień INSTEEL w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 8. Reklamacja złożona w ramach uprawnień gwarancyjnych powoduje zawieszenie biegu terminu gwarancji, aż do czasu usunięcia wady. W takiej sytuacji okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu o czas usunięcia wady.
 9. Jeżeli w ramach usunięcia wady Dostawca wymieni wadliwe Przedmioty zamówienia na nowe, wolne od wad lub dokona istotnej naprawy dostarczonych Przedmiotów zamówienia, gwarancja biegnie od początku, od chwili dostarczenia INSTEEL nowych, bądź naprawionych Przedmiotów zamówienia. Zdanie pierwsze stosuje się także odpowiednio do części dostarczonego Przedmiotu zamówienia, jeżeli Dostawca wymienił lub naprawił część Przedmiotu zamówienia.
 10. Dostawca dostarczy INSTEEL najpóźniej w dniu dostawy Przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną, której treść nie może naruszać OWZ i Zamówienia.
 11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec INSTEEL odpowiedzialność
  z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 12. Dostawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności wynikających z realizacji Przedmiotu zamówienia,

§ 6. CENA, FAKTURA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Zamówieniu zaakceptowanym przez Dostawcę są wiążące dla Stron. O ile nie wskazano inaczej, ceny podane w Zamówieniu są cenami netto i zostaną powiększone o należny podatek VAT.
 2. Ceny wskazane w Zamówieniu obejmują Przedmiot zamówienia dostarczony do ustalonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy, o ile nie uzgodniono inaczej.
 3. Faktura VAT, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 zostanie przesłana na adres e-mail: invoices@insteel-piw.com..
 4. INSTEEL zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę Dostawcy w terminie wskazanym w treści prawidłowo wystawionej faktury VAT, liczonym od dnia otrzymania faktury VAT lub bezusterkowej (bez braków ilościowych i jakościowych) dostawie Przedmiotu zamówienia, w zależności od tego co nastąpi później.
 5. Faktury VAT poza danymi wymaganymi przez Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) i jej aktom wykonawczym, każdorazowo będą zawierać informacje dodatkowe, uzgodnione przez Strony. W przypadku gdy faktura VAT nie zawiera takich informacji, może zostać odesłana do Dostawcy. W takim przypadku uznaje się ją za niedostarczoną.
 6. W przypadku wystawienia  w sposób nieprawidłowy faktury VAT Dostawca niezwłocznie wystawi korektę.
 7. Oczekiwanie na korektę przerywa bieg terminu płatności. Termin płatności liczony jest na nowo, od daty dostarczenia  korekty do nieprawidłowo wystawionej faktury VAT.
 8. Płatności dokonywane będą przez INSTEEL w formie bezgotówkowej tj. przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści danej faktury VAT.
 9. Jeśli data płatności przypada na sobotę  lub  dzień wolny, za dzień płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy przypadający po wyznaczonym terminie.
 10. Za chwilę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego INSTEEL.
 11. Bieg terminu zapłaty za Przedmiot zamówienia ulega zawieszeniu w przypadku:
 1. wszczęcia procedury reklamacji przez INSTEEL do czasu jej rozpatrzenia przez Dostawcę,
 2. braku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów zastrzeżonych w treści OWZ, treści Zamówienia lub wymaganych przez przepisy prawa do czasu ich uzupełnienia przez Dostawcę.

§ 7. ZASTRZEŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Dostawca gwarantuje, iż Przedmiot zamówienia i jego sprzedaż na rzecz INSTEEL nie naruszy żadnych praw do znaków handlowych, patentów, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Dostawca zabezpieczy i zwolni INSTEEL oraz osoby trzecie, na które INSTEEL przeniósł te prawa, od odpowiedzialności z tytułu wszelkich powództw, strat, reklamacji, kosztów itp. podmiotów, których prawa własności intelektualnej zostały naruszone, a także wydatków i honorariów ich przedstawicieli lub pełnomocników oraz koszty postępowań (sądowych i pozasądowych).
 3. Dokonując zbycia Przedmiotu zamówienia Dostawca przenosi na rzecz INSTEEL wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do zbywania Przedmiotu zamówienia na polach eksploatacji określonych w zamówieniu lub umowie.

§ 8. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 1. Obowiązkiem Dostawcy jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić INSTEEL na szkodę. Dostawca zobowiązuje się zatem do zachowania poufności przekazywanych mu informacji, bez względu na sposób ich przekazania.
 2. Sformułowanie „informacje poufne” oznacza wszelkie informacje związane w jakikolwiek sposób z działalnością INSTEEL, znane lub ujawnione na rzecz Dostawcy w związku z realizacją zamówienia które zawierają informacje organizacyjne, techniczne lub inne informacje o usługach, procesach, programach, wiedzy, formularzach, metodach handlowych, danych, wszelkich danych finansowych i księgowych, danych marketingowych, danych o klientach, wykazy klientów, a także i inne informacje INSTEEL nabyte przez Dostawcę.
 3. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować, jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez INSTEEL od Zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.
 4. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną zgodą INSTEEL.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda czynność prawna dokonana pomiędzy Stronami w ramach niniejszego OWZ podlega prawu polskiemu.
 2. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania Zamówienia i niniejszych OWZ, którego Strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby INSTEEL.
 3. Nieważność, w całości lub części jakiegokolwiek postanowienia OWZ lub Zamówienia nie wpływa na ważność ich pozostałych postanowień lub jakiejkolwiek umowy z nich wynikającej.
 4. OWZ stanowią integralną część Zamówienia złożonego u Dostawcy przez INSTEEL.W przypadkach rozbieżności, sprzeczności lub wątpliwości decydujące znaczenie ma treść Zamówienia.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do OWZ wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.