Polityka przetwarzania danych osobowych

INSTEEL Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza jako Administrator. W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Insteel Sp. z o.o. przekazuje niezbędne informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, w momencie zbierania tych danych.

INSTEEL Sp. z o.o. dokłada także właściwych starań aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej której dane te dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać tym osobom, niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Przedmiotowe informacje są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych lub przy pierwszym kontakcie
z osobą, której dane dotyczą.

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe (wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – osobie, której dane dotyczą. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.) w niezbędnym zakresie przetwarzamy wyłącznie zgodnie z wymaganiami RODO oraz innych aktów prawnych o ochronie danych osobowych.
 1. Przedstawione w Polityce zasady mają charakter informacyjny o zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

§ 2. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest  INSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ulicy Żwirki i Wigury 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931220, NIP:  7941832009, zwana dalej Administratorem/INSTEEL Sp. z o.o.
 1. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 1. listownie na adres INSTEEL Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury, 43-190 Mikołów,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@insteel-piw.com,
 3. telefonicznie: +48 32 411 01 28

§ 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

INSTEEL Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celach statystycznych oraz analitycznych – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przy czym, uzasadnionym interesem INSTEEL Sp. z o.o. jest analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywanie strategii i prognoz oraz badanie satysfakcji kontrahentów;
 5. w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań promujących prowadzoną przez INSTEEL Sp. z o.o. działalność;
 6. w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Stronami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania;
 8. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Insteel Sp. z o.o., polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przez roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4. Obowiązek przekazywania danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.
 2. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
  w zakresie polecenia Administratora oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy oraz należytego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych określonych stosownymi przepisami prawa. Możemy również przekazywać dane osobowe osobom trzecim będącym członkiem grupy podmiotów powiązanych kapitałowo-personalnie z Administratorem.
 3. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dalej EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 1. współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi
  w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 5. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

§ 5. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą będą przechowywane przez INSTEEL Sp. z o.o. przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w § 3., tj. przez okres nie dłuższy, niż jest do niezbędne celem:
 1. wykonania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń;
 3. wypełnienia ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

 § 6. Ochrona danych osobowych

 1. Pracownicy INSTEEL Sp. z o.o. oraz podmioty z nami współpracujące, w zakresie przetwarzania danych osobowych są zobowiązani do zachowania tajemnicy i bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne, techniczne i prawne w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony posiadanych przez nas danych osobowych,
  w szczególności ochrony przed ryzykiem nieupoważnionego i niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany, ujawnienia lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco doskonalone w związku z postępem technologicznych wymiany informacji.

§ 7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności, lub błędy przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych
  na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych
  lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w następujący sposób:
 1. listownie na adres INSTEEL Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 6; 43-190 Mikołów.
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@insteel-piw.com.
 1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 2. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych, Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.
 3. Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 4. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mail lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 5. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.
 6. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
 1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna);
 2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku, Administrator może zażądać uiszczenia opłaty.
 3. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Polityka prywatności strony internetowej Insteel Sp. z o. o. stanowi załącznik numer 1. do niniejszej Polityki.
 3. Niniejsza Polityka obowiązuje od …..

Załącznik:

 1. Polityka prywatności strony internetowej www.insteel-piw.com.


Załącznik numer 1.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.INSTEEL-PIW.COM

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej www.insteel-piw.com ma charakter informacyjny. Stanowi ona wyraz dbałości o bezpieczeństwo oraz prywatność Użytkowników odwiedzających w/w stronę internetową.
 2. Poprzez stronę internetową automatycznie zbierane są informacje, które zostały podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz informacje o parametrach połączenia (data, godzina, adres IP).
 3. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez:
 1. zapisywanie w urządzeniach końcowych (komputerach i telefonach komórkowych) plików cookies,
 2. informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzu kontaktowym,
 3. informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach zgłoszeniowych.

§ 2. Pliki cookies

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), tj. niewielkich plików wysyłanych przez serwer www, które następnie przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika 
  i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenie anonimowych danych statystycznych dotyczących odwiedzania strony internetowej.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 5. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pomoc lub dokumentacja każdej z stosowanych przez Użytkownika przeglądarek internetowych. Jednakże ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.insteel-piw.com.
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.
 9. Wykorzystywanie plików typu cookies w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, zgody Użytkownika na takie wykorzystywanie plików typu cookie.

§ 3. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową www.insteel-piw.com oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referral link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 7. informacje o adresie IP. Dane wskazane w pkt. 2 są wykorzystywane są  jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 4. Dane administratora danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest  INSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ulicy Żwirki i Wigury 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931220, NIP:  7941832009, zwana dalej Administratorem.
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 1. listownie na adres INSTEEL Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 6; 43-190 Mikołów,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@insteel-piw.com,
 3. telefonicznie: +48 32 411 01 28.
 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej są przez Administratora zbierane w następujących celach:
 1. 6 ust. 1 lit. a  RODO (w celu prowadzenia  rekrutacji pracowników, kontrahentów, poprzez formularze umieszczone na stronie internetowej),
 2. 6 ust. 1 lit. a  RODO (w celu korzystania z formularza kontaktowego),
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe przesłanie danych przez formularze dostępne na stronie internetowej. W każdym miejscu pobierania danych, znajduje się odpowiednia klauzula informacyjna, będąca wyrazem realizacji obowiązku Administratora danych, wynikającego z art. 13 RODO.

§ 5. Formularze  zgłoszeniowe – rekrutacja

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników, chcących uczestniczyć w prowadzonych rekrutacjach jest dobrowolne.
 2. Dane są przechowywane w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko ich utraty lub zniszczenia.

§ 6. Formularz kontaktowy

 1. Korzystanie z usługi formularza kontaktowego jest dobrowolne.
 2. Dane są przechowywane w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko ich utraty lub zniszczenia.
 3. Dane podane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.insteel-piw.com są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji tj. służą do kontaktu poprzez tą stronę.

§ 7. Udostępnienie danych

 1. Operator udostępnia informacje i dane wyłącznie  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę internetową upoważnionym organom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Treści przedstawione na stronie www.insteel-piw.com podlegają ochronie prawno-autorskiej.
 2. Wykorzystanie treści przedstawionych na stronie www.insteel-piw.com wymaga uprzedniej zgody Operatora strony internetowej, wskazanego w § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 9. Dodatkowe postanowienia

 1. Jeżeli na stronie internetowej www.insteel-piw.com zamieszczone są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, wówczas nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik  czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.
 2. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności,
  w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail: sekretariat@insteel-piw.com.

§ 10. Dane Operatora

Operatorem strony internetowej www.insteel-piw.com jest INSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.